(855) 4-ESSAYS

Type a new keyword(s) and press Enter to search

Destination Marketing


            
             An essay presented on the concept of destination marketing as a phenomenon.
             The analysis of destination marketing is quite complex, as normal norms for marketing single businesses do not apply on a destination. The inter-organizational processes are therefore of great relevance for this type of marketing. Thus, it is not rare that difficulties emerge when companies should both compete and co-operate.
             The aim of this essay is to describe the phenomenon of destination marketing and also point out some unique characteristics of the concept.
             Keywords: tourism, destination marketing, networks, relationships, co-operation.
             En uppsats om konceptet destinationsmarknadsfÖring som fÖreteelse.
             Analys av destinationsmarknadsfÖring ãr relativt komplex, eftersom vanliga normer fÖr marknadsfÖring av enstaka fÖretag inte går att tillãmpa. Intraorganisationella processer ãr dãrfÖr mycket viktiga fÖr denna typ av marknadsfÖring. Det ãr dãrfÖr inte ovanligt att det uppstår problem nãr fÖretag ska både konkurrera och samarbeta.
             Målsãttningen med denna uppsats ãr att beskriva fÖreteelsen destinationsmarknadsfÖring och ãven peka på vissa unika karaktãristika fÖr konceptet.
             Nyckelord: turism, destinationsmarknadsfÖring, nãtverk, relationer, samarbete.
             INNEHĂ…LLSFĂ–RTECKNING.
             FÖrteckning Över tabeller ii.
             iii.
             iv.
             Kapitel I: Studien i allmãnhet - Introduktion till ãmnet 1.
             Syfte med studien 2.
             Beskrivning av begrãnsning och metodik 2.
             Kapitel II: Konceptuellt ramverk av destinationsmarknadsfÖring 4.
             Turism och turister, definitioner 5.
             Utvecklingen av modern turism 6.
             Kontexten av turistdestinationen 8.
             Destinationen 9.
             Produkt eller tjãnst 10.
             Kapitel III: MarknadsfÖring av destinationer 13.
             Metoder 14.
             Val av strategier 17.


Essays Related to Destination Marketing


Got a writing question? Ask our professional writer!
Submit My Question